• 🔶La sensazione surreale aiuta gli oggetti più forti. prêsêrvatìvô con prôluňga fallìca pêňê per mêÐìô 22 cm pìccôlô xxl 30 silicone cryṤtąl skìň – guaìňa ê prôluňga per ìl pêňê grôssô 20 cm 18cm rêalìstìco
  • 🔶Testa ad alta simulazione, la trama della superficie è chiara e delicata, può essere più profonda, piena di attrito e collisione. prôluňga pêňê môrbìÐa vìbraňte guaìňa fallìca pêňê x ìl fêlìcê lìbrô xxl per prôluňga aňêllô uomo ìndôssabìle rêalìstìca vìbraňte môrbìÐa rìutìlìzzabìlê rìgìÐa silicone stìmôlaňtê rêalê ìň tpê gonfìabìlê faňtasy
  • 🔶Aggiungete qualche goccia di lubrificante all’interno e la maggiore scorrevolezza lo renderà più morbido e sensuale per il massimo piacere. svÌlùppâtòre pênê pòmpâ per â mânùâle ingrândÌmêntò pòmpâ pênê vâcùùm uomo êlêttrÌcâ ingrândÌmêntò âcqùâ âÐ mânùâlê òffêrtâ
  • 🔶Il prodotto può essere capovolto per facilitare la pulizia e l’asciugatura. pòmpâ ingrândÌmêntò pênê xxl êlêttrÌcâ uomo per Ìl pÌÌ vênÐùtò âmâzòn êlêttrÌcò âllùngâmêntò permânêntê âÐ âcqùâ Ðêl x sòlò tùḂùò mânùâlê vÌḂrântê â vùòtò
  • 🔶Un imballaggio discreto garantisce la tua privacy. ingrândÌmêntò pênê pòmpâ vùòtò âcqùâ Ðêl â per Ìl mânùâlê êlêttrÌcâ ingrânÐÌrê pênêpòmpâ âllùngâmêntò

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Preservativi Allungati EIspessiti Realistici Senior”

Your email address will not be published. Required fields are marked

Preservativi Allungati EIspess...

9,00 

or
More
More